Lid worden en contributietarieven

Aanmelden als lid
Om lid te kunnen worden van HZ&PC moet je in het bezit zijn van het diploma A of het A-diploma van het Zwem-ABC. Heb je nog geen diploma, ga dan naar de pagin “Leren zwemmen” voor informatie over de KNZB diplomalijn Superspetters. 

Je kunt elke eerste week van de maand instromen. De eerste maand is een “proefmaand”. Je krijgt nadere informatie over de vereniging en je betaalt inschrijfgeld (€ 12,50). Over de eerste maand hoeft geen contributie te worden betaald.

Als de proefmaand voorbij is kun je het voorlopige lidmaatschap zonder verplichtingen opzeggen. Blijf je, dan gaat het lidmaatschap automatisch in  en betaal je de normale contributie die bij de groep hoort waarin je zwemt.

Je kunt je via deze link aanmelden.

Afmelden als lid
Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni en 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie per post of per e-mail.
De opzegging moet uiterlijk 1 maand voor de opzegdatum zijn ontvangen door de ledenadministratie. Opzeggen kan per mail via het afmeldformulier lidmaatschap

Wijzigingen gegevens lid
Indien u verhuist, een nieuw emailadres krijgt of telefoonnummer kunt u die wijzigingen doorgeven door middel van het formulier wijziging gegevens.
U kunt dit formulier hier invullen

Indien uw bank-of gironummer is gewijzigd dan dient u een nieuwe incasso-machtiging af te geven voor het gewijzigde bank-of gironummer. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier incasso-machtiging hier downloaden. Print dit formulier uit, onderteken de machtiging en stuur hem naar het adres dat op dit formulier staat.

Contactgegevens ledenadministratie/contributie
Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@hzpc-heerenveen.nl

Contributie
De Algemene Ledenvergadering heeft in 1999 besloten de contributie elk jaar automatisch te indexeren op grond van het consumentenprijsindexcijfer van het jaar voorafgaande aan het nieuwe boekjaar. De eventuele verhoging vindt plaats per 1 januari van elk jaar en wordt afgerond op € 0,05 of € 0,00 naar boven.
Andere contributiewijzigingen moeten door het bestuur worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Op 17 april 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om een extra verhoging van € 1,50 per maand voor alle groepen.

Afdracht contributie aan de KNZB

HZ&PC is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond en daardoor zijn alle leden van HZ&PC automatisch ook lid van de KNZB. Van elk lid moet HZ&PC contributie afdragen aan de KNZB. Deze contributie is verrekend in de HZ&PC contributie.

Voor het jaar 2019 zijn de tarieven als volgt: Leden zonder startvergunning (zwemmers die niet deelnemen aan wedstrijden) € 17,90  per jaar, leden met startvergunning tot en met 12 jaar: € 19,70; leden met startvergunning ouder dan 12 jaar: 52,80

Inning en betalingstermijnen
De contributie wordt geïnd rond de 20ste van elke maand  voorafgaande aan de maand waarover de contributie is verschuldigd. Een factuur wordt bij iedere inning via e-mail verstuurd, indien en voor zover er een e-mailadres bekend is bij de administratie.

Incasso
De contributie wordt per incasso geïnd.
Het is  mogelijk om zelf de contributie over te boeken per bank. In dat geval wordt de contributie verhoogd met €1,00 administratiekosten. De contributie kan dan worden overgemaakt onder vermelding van factuur- en debiteurnummer zoals vermeld op de factuur.

Regeling ontheffing contributieverplichting

Op grond van artikel 10, lid 3 van de statuten kan het bestuur ontheffing verlenen om contributie te betalen ingeval van een ernstige ziekte of een langdurige blessure. Een verzoek om ontheffing kan worden ingediend bij de tc van de afdeling waar het lid zwemt. Er kan maximaal twee keer drie maanden ontheffing worden verlenen

Aanmaning en boeten
De termijn voor de betaling van de contributie is veertien dagen. Bij het in gebreke blijven van contributiebetaling binnen de gestelde termijn wordt er een aanmaning verstuurd. De aanmaning wordt verstuurd via e-mail of, indien geen e-mailadres bekend is bij de administratie, via de post. De boete voor deze eerste aanmaning bedraagt €1,00. Een tweede aanmaning wordt verstuurd na 34 dagen, waarbij de boete wordt verhoogd naar €2,50. Een derde en laatste aanmaning wordt verstuurd na 64 dagen, waarbij de boete wordt verhoogd naar €5,00. Indien er na de derde aanmaning geen betaling volgt zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Kosten die hieraan zijn verbonden zijn volledig voor rekening van de debiteur.

Contributietarieven

AfdelingOmschrijving op factuurBedrag per maand
kleurrijk vrouwenzwemmen
Kleurrijk Vrouwen
€ 13,90
opleidingen, jonger dan 12 jaar
Opleiding < 12 jaar
€ 17,35
fitgroepen (opleidingen > 12 jaar)
Opleiding > 12 jaar
€ 18,15
wedstrijdzwemmen A
Wedstrijdzw. A-tarief
€ 44,40
wedstrijdzwemmen BWedstrijdzw. B-tarief
€ 36,95
wedstrijdzwemmen C (minioren)
Wedstrijdzw. C-tarief
€ 31,00
wedstrijdzwemmen D
Wedstrijdzw. D-tarief
€ 26,65
masterszwemmen AMasters A-tarief
€ 28,85
masterszwemmen B
Masters B-tarief
€ 23,55
synchroonzwemmen, categorie 1Syn. Instap€ 18,15
synchroonzwemmen, Categorie 2Syn. Begin
€ 24,50
synchroonzwemmen, Age I en mastersSyn. Age I/Masters€ 31,00
synchroonzwemmen, Age II en hogerSyn. Age II en hoger€ 32,50
trimzwemmen
Trimzwemmen
€ 18,15
waterpolo, senioren selectieteams
WP Selectie
€ 44,55
waterpolo, senioren bondsteams
WEP Bond
€ 38,91
waterpolo, breedtesport
WP Breedte
€ 32,25
waterpolo, jeugd (9/15 jaar)
WP Jeugd
€ 27,13
waterpolo, minipolo (tot 8 jaar)
WP Mini
€18,93
revalidatie, senioren
Revalidatie Sen.
€ 60,00 (per seizoen)
revalidatie, junioren
Revaildatie Jun.
€ 70,00 (per seizoen)
gastlid (max. 2 trainingen per week)
Gastlid
€ 23,25
ouder+kindzwemmen
Ouder&Kind
€ 10,75
inschrijfgeld nieuwe leden
Inschrijfgeld
€ 12,50 (éénmalig)
donateurs
Donateur
€ 30,00
Diplomalijn Superspetters
(12 maanden)
Superspetters
€ 750,00 (éénmalig) of
€ 63,50 per maand
Diplomalijn Superspetters
HZ&PC-leden
(12 maanden)
Superspetters€ 650,00 (éénmalig) of
€ 54,17 per maand
Superspetters
langer dan 14 maanden
Superspetters€ 17,35 per maand