Statuten en huishoudelijk reglement; vertrouwenspersoon

De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 juni 1994 de statuten van de vereniging gewijzigd en opnieuw vastgesteld. De statuten zijn rechtsgeldig vanaf 2 juni 1995, toen de akte is gepasseerd bij de notaris.

Het huishoudelijk reglement is op 26 maart 2003 door de Algemene Ledenvergadering gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

De statuten (1995) zijn hier te downloaden
Het huishoudelijk reglement (2003) is hier te downloaden

Veilig sportklimaat 
HZ&PC is een sportvereniging waar iedereen op zijn of haar niveau, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging op een veilig manier de sport waarvoor gekozen is kan beoefenen.
Het bestuur streeft er naar een zo veilig mogelijk sportklimaat te scheppen waar met respect met én sportief met een ieder wordt omgegaan. Zo hebben alle trainers een VOG (Verklaring omtrent gedrag) overlegd en heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.
Onsportief gedrag, zowel op het wedstrijdveld (zwembad) of op de tribunes wordt niet getolereerd en kan worden bestraft door schorsing van het lid of het ontnemen van het lidmaatschap.

Melding ongewenst gedrag, vertrouwenspersoon
Helaas is het zo dat grensoverschrijdend gedrag ook bij onze vereniging niet uit te sluiten is. Indien iemand te m aken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag kan dat gemeld worden aan de door de vereniging aangesteld vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon: Sjerp de Jong, telefoon: 0513 627904

Code Blauw

Onder de noemer “Code Blauw” laten de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden zien dat we ons samen sterk moeten maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is daarbij de ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Klik hier om naar de pagina van Code Blauw te gaan.