Privacy Statement

Zwemvereniging HZ&PC-Heerenveen (hierna te noemen HZ&PC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaand privacy statement wil het bestuur een heldere en transparante informatie geven over hoe HZPC omgaat met persoonsgegevens.

HZ&PC doet er alles aan om uw (en onze) privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HZ&PC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit  privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HZ&PC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement,  of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door HZ&PC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Zorgdragen voor een veilige en gezonde sportomgeving;
 • Communicatie over/van de vereniging, haar afdelingen, de KNZB en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (trainingen, competitie, wedstrijden, toernooien, trainingsstages).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht: Lidmaatschap of rol/functie binnen de vereniging.

Voor de voormelde doelstelling(en) zal HZ&PC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Straat, postcode en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geboortedatum;
 • Zwemdiploma’s;
 • Zwemdiscipline;
 • Indien relevant en door het lid of ouders of voogd opgegeven, gegevens van medische aard.

Uw persoonsgegevens worden door HZ&PC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 1. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers, trainers/coaches en bestuurders

Persoonsgegevens van “medewerkers” worden door HZ&PC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst;
 • Zorgdragen voor een veilige en gezonde sportomgeving.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De rol/functie die vervuld wordt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HZ&PC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Geboortedatum;
 • Diploma’s (Trainers licentie, EHBO, enz.);
 • Bankgegevens;
 • Verklaring Omtrent Gedrag.

Uw gegevens worden door HZ&PC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het faciliteren van de website van HZ&PC;
 • Het leveren en hosten van de ledenadministratie & contributie-inning;
 • Het leveren en hosten van een omgeving ten behoeve van port-competitieve gegevens (Sportlink);
 • Het landelijk registreren van zwemmers (ook ten behoeve van verzekering) per vereniging (KNZB);
 • Het huren en afnemen van faciliteren van het zwembad Sportstad (Sportstad Heerenveen BV);
 • Het hosten van een omgeving voor gegevens en documenten van HZ&PC.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 1. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 1. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6                Bewaartermijn

HZ&PC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7                Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens HZ&PC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers, trainers en bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8                Rechten betreffende uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij voornoemde verzoeken in behandeling nemen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

9                Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10              Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

11              Contactgegevens

Bestuur HZ&PC: secretaris@hzpc-heerenveen.nl

Dit document is vastgesteld door het bestuur van HZ&PC op 2 juli 2018.

Versie 2018/1

Klik hier voor de PDF versie