Beste HZ&PCer,

Het bestuur van HZ&PC Heerenveen wil u gaarne uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op 17 april aanstaande om 20:00 uur in het Sportbreak Cafe boven achter de tribune van de zwemzaal.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Financieel
 6. Financieel overzicht / vaststellen jaarrekening 2018
 7. Kascommissie + Nieuw lid kascommissie
 8. Begroting 2019
 9. Vaststellen contributies 2019
 10. Mededelingen bestuur
 11. Bestuursverkiezing
 12. Voorzitter – vacant
 13. Penningmeester – aftredend, niet verkiesbaar Gerard Eghuizen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Een aantal stukken zal nog via de mailbox voorzitter@hzpc-heerenveen.nl nog naar u worden opgestuurd.

Graag tot de 17 april in Sportstad.

Gerard Eghuizen, David van Wier en Diana Bergsma